info@hotelaghsa.ir 086- 43220099

هتل اقصی

اتاق سه تخته

  وظرفیت حداکثر 4 نفر را دارا می باشد که امکان افزودن یک سرویس خواب اضافی را داردsingle  ویک تخت  double  اتاق سه تحته شامل یک تخت